RHOBAN BRUTO
Пол:  кобель
Отец:  TOMASO
Мать:  SPOGRIF DANELLA
Щенки:  ZVEZDA NOVGORODSKAYA
 
TOMASO
IRYDANY ZADOK
No data
No data
PENTRETHUNIS ZARA
No data
No data
SPOGRIF DANELLA
SPOGRIF RAMBO
No data
No data
SPOGRIF HEIDA
No data
No data