ZUMELIS ANZIKA
Пол:  сука
Щенки:  KINYEMI ANZI A'BHUBESI
 
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data