ETOSHA NIKAZI
Пол:  кобель
Щенки:  CHILOLO CHARM
JOMEJA YANCY
 
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data