Mennystones Shingi
Пол:  кобель
Щенки:  AMБLKA BШEZOVSKЭ HБJEK
 
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data