LULU AUS DEM SKAAPRIVIER
Пол:  сука
Отец:  DIMPLE VAN MAIRE HOFSTERE
Мать:  HEXE AUS DEM SKAAPREVIER
Щенки:  MAKARANGA FAMOUS CHAKA
Однопометники:  NABDU AUS DEM SKAAPREVIER
 
DIMPLE VAN MAIRE HOFSTERE
No data No data
No data
No data No data
No data
HEXE AUS DEM SKAAPREVIER
No data No data
No data
No data No data
No data