RODA RIDGEBAR
Пол:  сука
Отец:  GLENAHOLM ROPOGA
Мать:  CHOMPI BEIT NOV
Щенки:  SOPHIE BEIT LUCKA
 
GLENAHOLM ROPOGA
No data No data
No data
No data No data
No data
CHOMPI BEIT NOV
No data No data
No data
No data No data
No data